Privacybeleid en Algemene voorwaarden

PRIVACYBELEID

Fides Taxateurs wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit dat persoonsgegevens behorend bij het taxatierapport (daaronder ook begrepen het taxatiedossier) door Fides Taxateurs en het eventuele validatie-instituut worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e-mailadres, en dat de gegevens omtrent het object inclusief taxatierapport en bijlagen worden verwerkt in het kader van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Deze partijen hebben in hun privacy- en gebruiksverklaring, die op hun websites zijn te vinden, afspraken gemaakt over de verwerking van deze persoonsgegevens. Hierin is ook bepaald hoe u als betrokkene gebruik kunt maken van uw rechten.

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via: info@fidestaxateurs.nl of telefoon 06-186 503 78

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Fides Taxateurs®, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64785513. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
Opdracht tot taxatie: de overeenkomst waarbij Fides Taxateurs® zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verzorgen van een taxatierapport en de opdrachtgever zich verplicht hiervoor de verschuldigde courtage te voldoen.

Artikel 2 – Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Wanneer opdrachtnemer geen schriftelijke offerte heeft uitgebracht komt een overeenkomst eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging
van opdrachtnemer of doordat zij een aanvang maakt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald.

3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf
een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 – Tarieven

1. De verschuldigde courtage is exclusief leges, verschotten, eventueel andere bijkomende kosten en omzetbelasting.

2. In het tarief van opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten, leges, kadasterkosten en fotokosten kunnen worden doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

4. Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

5. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht
schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

7. De courtage wordt in rekening gebracht per afzonderlijke onroerende zaak. Vormen de afzonderlijke onroerende zaken echter een complex of kunnen zij daarmee worden gelijkgesteld, gezien de ligging ten opzichte van elkaar, dan worden zij voor de courtage toch beschouwd als afzonderlijke onroerende zaak.

8. Heeft de taxatieopdracht betrekking op meer dan één waardesoort of is het voor het geven van het waardeoordeel noodzakelijk om tevens andere waardesoorten te beoordelen, die vervolgens in het rapport worden vermeld, dan wordt de courtage berekend over de hoogste waarde, niet zijnde de herbouwwaarde.

9. Verderstrekkende werkzaamheden worden verricht tegen een overeengekomen uurtarief. Van verderstrekkende werkzaamheden is onder meer en derhalve niet limitatief sprake indien: het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven of opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van een of meer methodieken moet worden verantwoord, berekeningen moeten worden gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten in verband met de onderhoudstoestand of verbouwingen, beschouwingen moeten worden gegeven omtrent diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.

10. In geval van hertaxatie wordt de helft van de werkelijk verschuldigde courtage in rekening gebracht, met een van tevoren overeen gekomen minimumbedrag. Onder hertaxatie wordt in dit verband verstaan: een taxatie van een onroerende zaak, die door opdrachtnemer binnen één jaar in een voorafgaande taxatie voor dezelfde opdrachtgever wordt getaxeerd en sinds die vorige taxatie geen ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan. Indien er wel ingrijpende wijzigingen hebben plaats gevonden, wordt de courtage berekend over de nieuw getaxeerde waarde, maar wordt de helft van de eerder ontvangen courtage in mindering gebracht met een van tevoren overeengekomen minimum bedrag. Of er sprake is van een hertaxatie is aan het oordeel van opdrachtnemer.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen en onverminderd het recht op gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling noodzakelijk is en is opdrachtgever 0,75% per maand boeterente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is opdrachtgever naast vorenstaande rente tevens buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet verschuldigd. In geval van zakelijke opdrachtgevers is Fides Taxateurs® tevens gerechtigd de herinnerings- en aanmaningskosten en kosten van herincasso bij opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het recht om de daadwerkelijk gemaakte kosten, aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 50,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.

3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten voor zover deze nog niet is uitgevoerd, totdat betaling is geschiedt, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Ontbinding dient te geschieden door een schriftelijke verklaring. Dit onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 7 – Uitvoeringswijze

1. Opdrachtnemer verstrekt de opdracht tot taxatie aan een ter plaatse bekende taxateur. De verantwoordelijkheid voor de taxatie en het daaruit voortvloeiende rapport berusten volledig bij de uitvoerende taxateur.

2. Het taxatierapport omvat onder andere de naam van de opdrachtgever, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale legger en kaart, het waardeoordeel en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel is rekening gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht. Het rapport wordt door de uitvoerende taxateur aan de opdrachtgever uitgebracht.

Artikel 8 – Onderzoek, reclames en klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 9 – Opschorting, intrekking, beëindiging en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig
nakomt.
Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de opdracht.

4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

5. In geval van intrekking van een opdracht door opdrachtgever die nog niet volledig is uitgevoerd, is een courtage verschuldigd gelijk aan de helft van de courtage voor een volledig uitgevoerde opdracht.

6. Bij niet accepteren van de offerte heeft opdrachtnemer het recht om de
kosten voor het maken van de offerte op basis van het alsdan geldende
uurtarief in rekening te brengen.

7. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer
desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

8. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra
kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van niet, niet volledige of niet goede nakoming door de uitvoerende taxateur.

2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade terzake de verrichte werkzaamheden, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het netto declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

4. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen zes maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 11 – Vrijwaringen

1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 13 – Gebruik rapport

1. Het staat opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden te stellen, mits hij de courtage aan opdrachtnemer heeft voldaan. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever een direct zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling een opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,- per overtreding en van € 500,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Opdrachtnemer stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan na voorafgaande toestemming van opdrachtgever.

Artikel 14 – Geschillen

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

1 januari 2016